Algemene leveringsvoorwaarden van Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV gevestigd te 8601 VB Sneek, Wolkammersstraat 12, inschrijving Kamer van Koophandel te Leeuwarden , dossiernr. 01114455.

Artikel 1 Toepasselijkheid.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, waarbij de wederpartij afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de wederpartij gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3 De wederpartij met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1 Alle offertes van Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. schrif¬telijk anders is aangegeven.
2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al of niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening daarvan.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering franco thuis vanaf € 100,-.
2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluitend op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV gerechtigd de aangeboden prijs dien-overeenkomstig te verhogen.
2.6 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.7 Indien en voorzover maatvoeringen door de wederpartij zijn opgegeven, is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgave van de maatvoering zijn voor rekening van de wederpartij.
2.8 De wederpartij dient personeel van zowel Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. Als ook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
Artikel 3 Betaling.
3.1 Betaling van het verkoopbedrag, minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag, dient te geschieden bij levering, zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zijn tussen Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV en de wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV opgestelde facturen en factuuroverzichten.
3.5 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betaling van de wederpartij veroorzaakt, zijn voor rekening van de wederpartij. De buiten¬gerechtelijke incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van tweehonderd Euro.
3.6 Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscon¬dities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de wederpartij de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder ver¬rekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.
3.7 Betalingen die vanwege de wederpartij aan Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV plaatsvinden wor¬den in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de wederpartij nog openstaande post(en), met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke leve¬ring. Indien en voorzover Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. niet overgaat tot levering is de wederpartij gehouden aan Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV de kosten van transport en een bedrag van vijftig Euro per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV heeft wegens opslag van de zaak/zaken, te voldoen.
Artikel 4 Eigendomsovergang, risico en levering.
4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikking¬stelling aan de wederpartij of personen die in de risicosfeer van de wederpartij liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de wederpartij opgegeven adres voor rekening van de wederpartij. Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.
4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan de wederpartij over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de wederpartij de geleverde maar door hem aan Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan  Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV . binnen 5 dagen daarna, verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.
Artikel 5 Reclamaties, klachten en garantie.
5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de wederpartij direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. te reclameren. Bij zaken welke door of namens de wederpartij zelf worden ver- en/of bewerkt dient de wederpartij zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de wederpartij binnen twee weken na ontvangst van de zaken ofoplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijking van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de wederpartij zelf door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV
B.V. geleverde zaken monteert, dient de wederpartij zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de wederpartij, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen, zij het dat deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV
5.4 Reclamaties op andere wijze, aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV hebben verricht.
5.6 Reclamaties geven de wederpartij nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
5.7 Tenzij Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV
zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de wederpartij niet vrij om zaken aan te retourneren.
5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV zal deze garantie ook gelden voor de wederpartij, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelende van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen ver-vallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handels-usance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een wederpartij het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
Artikel 6 Aansprakelijkheid.
6.1 Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk; ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV
B.V. verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV
6.2 Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV en de wederpartij.
6.3 Indien en voorzover Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.4 De wederpartij vrijwaart Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de wederpartij, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
6.5 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
6.6 Reclames geven de wederpartij nimmer het recht nako¬ming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
Artikel 7 Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming.
7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeen¬komst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defec¬ten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.
Artikel 8 Ontbinding.
8.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rech¬terlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toeko¬mende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, direct en ineens opeisbaar.
8.2 Indien de wederpartij een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV, tenzij Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen; alles onverminderd het recht van Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
Artikel 9 Geschillen.
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Leeuwarden zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV en haar wederpartij bestaande geschillen.
Artikel 10 Toepasselijk recht.
Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. gedaan of aangegaan.
Artikel 11 Slotbepaling.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen Sneek BV. en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 12 Kopen op afstand.
Indien u als consument bij ons koopt heeft u in afwijking van onze toepasselijke algemene voorwaarden het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na uw herroeping aan ons retourneren.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending of het ophalen van het product voor uw rekening. Wij zullen het door u betaalde bedrag (eventueel na inhouding van de ophaalkosten) zo spoedig mogelijk aan u terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.